15 avantatges indiscutibles de treballar per projectes

Avui en dia és un gran repte que els alumnes s’impliquin i es motivin per treballar a l’escola. Sembla que mestres i alumnes no parlem el mateix idioma.

En aquest article vull parlar-te del treball per projectes, una manera d’entendre l’educació que defenso molt i que considero que és el gran remei que necessiten les nostres escoles.

El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

Treballar per projectes aporta molts avantatges. T’animo a descobrir-los i provar-ho amb els teus alumnes.

Què és el treball per projecte?

Segons Thomas, J.W. (2000) el treball per projectes són «tasques complexes que deriven de problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals» (Thomas, 2000).

Thomas, J.W. (2000) A review of research on project-based learning. The Autodesk Foundation, California.

Per mi treballar per projectes és una filosofia, una manera d’entendre l’educació i de concebre l’aprenentatge que implica canvis significatius a l’aula: protagonisme dels infants, la concepció de l’aprenentatge, el rol dels mestres, les metodologies d’ensenyament, la relació amb les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre els infants, els canvis en l’avaluació…

Com iniciem el treball?

1. Escollim el tema del projecte.

Els projectes poden ser proposats més o menys directament pel professorat tenint en compte els interessos dels infants i les possibilitats que ofereixen per treballar models teòrics significatius.

 • Projectes que tracten temes que ens permetin interaccionar amb la realitat, els objectes, els éssers vius, els materials…
 • També és important que el tema pugui ser rellevant socialment, que pugui afavorir que els infants reflexionin sobre les seves actuacions i valors.
 • Que el tema motivi i desperti interès en els infants perquè vulguin seguir aprofundint-hi.

2. Formulem la pregunta marc del projecte.

En tot projecte cal formular una pregunta repte que serà el motor que farà avançar el nostre projecte. Aquesta pregunta:

 • Ha de plantejar un problema, un repte cognitiu.
 • Ha d’identificar el motiu del projecte i, alhora, és la referència que ha de guiar tot el projecte.
 • Ha de respondre a una situació motivadora pels alumnes, que els generi interès (i no només curiositat).
 • Ha de fer referència a un problema socialment rellevant.
 • Ha de ser oberta, que permeti donar lloc a moltes subpreguntes.
 • Ha de potenciar que es pugui investigar, per potenciar l’esperit d’indagació.
 • Ha de permetre deduir-ne conclusions i abstreure idees potents per continuar aprenent.
 • Ha de comportar l’aprenentatge de coneixements potents, transferibles a altres situacions i rellevants socialment que permetin continuar aprenent.

3. Presentem el projecte.

El projecte es presenta als infants a partir d’un escenari concret que serà el punt de partida. La presentació del projecte serveix per situar als infants, per motivar-los i per donar el punt de partida per iniciar el projecte. Cal buscar una manera atractiva i motivadora per presentar el projecte:

 • Anant al pati a investigar.
 • Fent un joc de pistes.
 • Amb l’aparició d’un personatge fantàstic.
 • Visualitzant una pel·lícula.
 • Amb la visita d’un personatge famós.
 • Fent una sortida.
 • Amb un element sorpresa… (carta, caixa, eines …)
 • Participant d’alguna activitat del barri…

Com es treballa per projectes?

De manera molt concisa definiré el mètode de treball que es duu a terme quan es treballa per projectes.

 1. Escollim un tema.
 2. Formulem una pregunta repte.
 3. Explorem les idees que tenen els infants.
 4. Concretem què volem descobrir. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir.
 5. Planifiquem què volem fer: recerca d’informació, experiments, consultar experts… per resoldre els reptes plantejats.
 6. Recollim els continguts apresos. Es crea un mapa conceptual i es va construint una xarxa de continguts.
 7. Es reflexiona contínuament sobre el “què hem après” i “com ho hem après”.
 8. Clausurem el projecte. Es posa en comú els aprenentatges assolits en el projecte.

Quin paper fa l’educador?

En el treball per projectes el/la mestre/a:

 • Guia els alumnes en la seva descoberta implicant-s’hi tant o més que ells.
 • Dóna molta importància al diàleg i potencia converses a l’aula.
 • Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumne/a avançar i enriquir-se.
 • Proporciona els recursos necessaris perquè els infants construeixin de manera autònoma els seus aprenentatges.
 • Possibilita que els infants siguin autònoms i responsables del seu procés d’aprenentatge.
 • Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu i potencia que els infants treballin en grup.

Quan han de durar els projectes ?

Els projectes poden durar un o dos trimestres. Aquest és un bon període per dur a terme un projecte, ja que permet tenir temps perquè els infants facin investigació i creïn una bona xarxa de continguts. Cal tenir en compte la motivació dels infants, ja que aquesta és la que marcarà si cal allargar el projecte o finalitzar-lo.

Què cal tenir en compte?

Hi ha un seguit d’aspectes que cal que tinguis en compte a l’hora de treballar per projectes:

 • Cal escollir un tema interessant perquè els alumnes s’impliquin en el projecte.
 • Cal formular una bona pregunta repte.
 • Cal potenciar que els infants guanyin autonomia i siguin cada vegada més competents.
 • Cal treballar els continguts de manera interdisciplinar.
 • Cal potenciar el treball cooperatiu i el treball en grup.
 • Cal acompanyar els alumnes en el projecte guiant-los i afavorint que puguin anar progressant.
 • Cal involucrar a les famílies perquè també s’impliquin en el projecte.
 • Cal buscar experts o persones que puguin aportar coneixements sobre el tema que estem treballant.
 • Cal cercar activitats o sortides que ens permetin treballar aspectes relacionats amb el projecte.
 • Cal procurar que els alumnes tinguin accés als recursos que necessiten: internet, llibres, materials…

Com s’avalua?

Pel que fa a l’avaluació en el treball per projectes cal tenir en compte els aspectes següents:

 • En el treball per projectes es recomana l’avaluació continuada.
 • També és molt útil l’autoavaluació i la coavaluació.
 • Un recurs que pot anar molt bé és la carpeta d’aprenentatge.
 • Podem utilitzar bases d’orientació i rúbriques.
 • També poden ser útils els portafolis.
 • Podem fer una avaluació final individual:
  • Formulant una pregunta d’aplicació en la qual han d’aplicar el que han après.
  • Recollint, connectant i reflexionant sobre què han après durant el projecte.

Quins avantatges té treballar per projectes?

En aquest apartat t’exposaré els grans avantatges que considero que té treballar per projectes:

PROJECTES

 1. Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatges. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.
 3. Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts. 
 4. Propicia el treball interdisciplinari ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 5. Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
 6. Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt  la competència digital.
 7. Propicia un ambient d’aula en el que es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 8. Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 9. Afavoreix l’aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 10. Els infants estan motivats ja que aquesta metodologia dóna l’oportunitat de que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 11. Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per la vida real.
 12. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica continguts.
 13. Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres …
 14. Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens /es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 15. Exerciten el mètode científic ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen conclusions.

Conclusió

Actualment ens trobem en una societat molt diversa i aquesta gran diversitat es veu molt palesa a les nostres aules. La metodologia d’ensenyament uniforme utilitzada tradicionalment, actualment no funciona, cal que ens replantegem de quina manera podem atendre la gran diversitat d’alumnes que ens trobem a les aules.

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Hem de concebre l’infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.

Aquest mètode permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar.

Els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

Considero que cal fer un canvi important a les nostres aules per tal de potenciar que els nostres infants siguin competents i aprenguin a gestionar i regular el seu aprenentatge.

Et recomano llegir els articles:

Has treballat per projectes amb els teus infants? Quins avantatges consideres que aporta treballar per projectes?

T’animo a dir-hi la teva. Afegeix el teu comentari. Moltes gràcies 😉

Comparteix